daruma.co.com

Food / Snacks

Happy Daizu Aomame
Happy Daizu Kuromame
Ginger Powder
Shiitake Ramen
Kirishita Soba
Goto Udon (dünn)
Goto Udon (sehr dünn)
Hakuryu Somen
Kome Kouji Miso
Ohroshi Wasabi